OV

Welkom op de pagina van de Oudervereniging

Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging, omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook op onze school. Onze oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen en de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat organiseren wij

De oudervereniging organiseert samen met het team en hulpouders activiteiten, waar de school geen budget voor heeft maar waar de kinderen naar uitzien. Dit zijn feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Daarnaast organiseren en coördineren wij de kledingcontainer, de schoolfotograaf en de verkeersveiligheid rondom de school, de sportdag en ten slotte het traditionele schoolreisje en het bovenbouwkamp.

Hoe zijn we samengesteld

De oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders uit de onder-en bovenbouw. De oudervereniging vergadert 6x per jaar om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren. Voor afstemming en samenwerking met de school en de MR worden de vergaderingen tevens bijgewoond door 1 teamlid van de school en een lid van de MR.

De oudervereniging heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen dat er direct actie ondernomen kan worden indien er zich dringende kwesties voordoen. Verder zijn er commissies, die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van diverse activiteiten. Zij hebben een eigen budget en overleggen achteraf het kostenoverzicht aan de penningmeester. De kascontrole heeft als taak de penningmeester ter verantwoording te roepen over het gevoerde financiële beleid.

Dennis Brettschneider - Voorzitter

Mijn naam Dennis Brettschneider, vader van Bregje & Jeske. In het dagelijks leven ben ik uitvoerder bij een van de grootste spooraannemers in Nederland. Schooltijd moet voor onze kinderen een leuke tijd zijn om later aan terug te kunnen denken. Mede hierdoor wil ik mezelf inzetten dat gedurende de schooltijd van onze kinderen er leuke en leerzame activiteiten zijn. De OV maakt een belangrijk deel uit van deze activiteiten zowel organisatorisch als financieel. Binnen de OV houd ik mij bezig met het financiële gedeelte van de vereniging en zorg dat het geld zoveel mogelijk wordt besteed aan leuke activiteiten en/of speelattributen voor de kinderen.

Janny van Empel: Secretaris - Penningmeester

Ik ben Janny van Empel, moeder van Evie (2009). Sinds 2014 ben ik bij de OV omdat ik het prettig vind om betrokken te zijn bij de school en de activiteiten die worden georganiseerd. Het is leuk om samen met de leerkrachten activiteiten voor de kinderen te organiseren. Binnen de OV vervul ik de rol van secretaris. Dat was misschien een logische keuze aangezien ik in het dagelijkse leven werk als secretaresse bij een adviesbureau in Boxtel. 

Joris Stelt: Schoolreiscommissie

Mijn naam is Joris Stelt, vader van Matthijs (2012), Jurian (2014) en Thijmen (2016). Samenwerking tussen wij als ouders en de basisschool waar je kinderen onderwijs krijgen, is belangrijk dus ben ik lid geworden van de OV omdat ik graag betrokken ben bij de werkzaamheden van de OV en de school. Ik wil graag meewerken aan diverse zaken zoals het organiseren van leuke leerzame activiteiten die het leer- en leefklimaat van alle leerlingen op school kunnen verbeteren zodat ze straks kunnen terugdenken aan hun fijne schooltijd. Zelf ben ik ook werkzaam in het onderwijs op een scholengemeenschap in Tilburg en werk daar met leerlingen MBO Niveau4. Binnen de OV ga ik beginnen met de schoolreiscommissie onderbouw en wie weet komen daar in de toekomst nog taken bij.

Jolanda de Vaan: Schoolreis en lief & leed

Hoi, ik ben Jolanda de Vaan, moeder van Jorn (2006) en Jara (2009). Namens de OV bemoei ik me met alle ‘lief en leed’ van personeel en OV-leden. Ikzelf werk in het Speciaal Onderwijs, cluster 2 om precies te zijn, dat is onderwijs voor dove/slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Mijn functie daar is Ondersteuner Leerlingenzorg, dat wil zeggen dat ik onder andere de IB-ers en Orthopedagoog ondersteun bij hun werkzaamheden. Het is een zeer uitdagende doelgroep en de kennis vanuit het onderwijs die ik daar op doe, hoop ik op jongLeren binnen de oudervereniging ook te kunnen gebruiken.

Sandra de Man: Schoolreis en schoolfotograaf

Ik ben Sandra de Man. Ik werk sinds 20 jaar als kraamverzorgende bij Lunavi. Ik heb 2 kinderen, Guusje (2005) en Yfke Verhoeven (2007). Naast mijn werk wil ik graag betrokken zijn bij de school van onze kinderen. Sinds 5 jaar zit ik bij de Oudervereniging. Binnen de OV ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van de schoolfoto. Elk jaar worden er aan het begin van het schooljaar klassenfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De OV zorgt ervoor dat dit allemaal goed verloopt.

Joyce Rosenbrand: Greenteam/Sponsorcommisie

Mijn naam is Joyce Rosenbrand,  moeder van Maud. Ik ben leerkracht en gedragscoach in het basisonderwijs en weet hoe belangrijk de hulp en input van ouders is. Daarom ben ik graag actief betrokken bij de school. Ik ben gestart in de sponsorcommissie. Al snel kwam daar de verkeerscommissie, het greenteam, overblijf en luizenpluizen bij. Omdat de verschillende commissies natuurlijk veel raakvlakken hebben is het fijn dat ik nu ook kan meedenken in de ov. We gaan er natuurlijk met z'n allen voor om onze kinderen een super leuke schooltijd te bezorgen.

Wat zijn onze inkomsten

Voor activiteiten is geld nodig en de ouderbijdrage vormt onze jaarlijkse bron van inkomsten. Iedereen is lid van de vereniging - alle ouders die kinderen op onze school hebben- betaalt per jaar een bijdrage per kind, berekend op basis van de begroting voor het daaropvolgend jaar. Instromers gedurende het jaar dragen naar rato hieraan bij. Om ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om alle kinderen mee te laten doen, is het erg belangrijk dat de ouderbijdrage ieder jaar door ouders betaald wordt. Naast de ouderbijdrage vullen wij ons budget aan met de opbrengst van de kledingcontainer bij school en sponsoring. De oudervereniging  beheert deze financiële middelen en wijst het toe aan de activiteiten.

Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, legt de Oudervereniging in de jaarvergadering verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen en andere financiële inkomsten. Alle ouders krijgen een uitnodiging om deze vergadering bij te wonen en deel te nemen aan de kascontrolecommissie.

De ouderbijdrage per leerling schooljaar 2019-2020 bedraagt € 43,75. Dit is incl. schoolreis/kamp. Leerlingen die instromen vanaf de eerste maandag na de carnavalsvakantie betalen 50% van de ouderbijdrage.

Financiële ondersteuning bij betaling ouderbijdrage

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. De Oudervereniging organiseert onder andere het schoolreisje, waar ieder kind naar uit kijkt. Mocht u om financiële redenen de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kan Stichting Leergeld of de HeusdenPas wellicht uitkomst bieden. Voor meer informatie zie: https://www.heusden.nl/Digitale_balie/Producten_op_alfabet/H/HeusdenPas of www.leergeld.nl 

Voor evt. vragen/opmerkingen: ov@obsjongleren.nl

Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

Met het ondertekenen van het aanmeldformulier van de Oudervereniging geeft u Oudervereniging Openbare basisschool Drunen toestemming om uw gegevens te beheren. Deze persoonsgegevens gebruiken we om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem. De gegevens worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met derden en worden na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd. Voor inzage kunt u contact opnemen via ov@obsjongleren.nl.


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2019