OV

Welkom op de pagina van de Oudervereniging

Welkom op de pagina van de Oudervereniging

Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging, omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook op onze school. Onze oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen en de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat organiseren wij

De oudervereniging organiseert samen met het team en hulpouders activiteiten, waar de school geen budget voor heeft maar waar de kinderen naar uitzien. Dit zijn feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Daarnaast organiseren en coördineren wij de schoolfotograaf en de verkeersveiligheid rondom de school, de Koningspelen en ten slotte het traditionele schoolreisje en het bovenbouwkamp.

Hoe zijn we samengesteld

De oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders uit de onder-en bovenbouw. De oudervereniging vergadert 6x per jaar om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren. Voor afstemming en samenwerking met de school en de MR worden de vergaderingen tevens bijgewoond door 1 teamlid van de school en een lid van de MR.

De oudervereniging heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen dat er direct actie ondernomen kan worden indien er zich dringende kwesties voordoen. Verder zijn er commissies, die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van diverse activiteiten. Zij hebben een eigen budget en overleggen achteraf het kostenoverzicht aan de penningmeester. De kascontrole heeft als taak de penningmeester ter verantwoording te roepen over het gevoerde financiële beleid.

Dennis Brettschneider - Voorzitter

Mijn naam Dennis Brettschneider, vader van Bregje & Jeske. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een van de grootste spooraannemers in Nederland. Schooltijd moet voor onze kinderen een leuke tijd zijn om later aan terug te kunnen denken. Mede hierdoor wil ik mezelf inzetten dat gedurende de schooltijd van onze kinderen er leuke en leerzame activiteiten zijn. De OV maakt een belangrijk deel uit van deze activiteiten zowel organisatorisch als financieel. Binnen de OV vervul ik de rol van voorzitter zorg ik, samen met het dagelijks bestuur, ervoor dat het geld zoveel mogelijk wordt besteed aan leuke activiteiten en/of speelattributen voor de kinderen.

Martijn de Laat – Penningmeester en lief&leed

Mijn naam is Martijn de Laat, vader van Robin (2014) en Jamie (2019). Ik vind het belangrijk dat de OV er is. We organiseren veel activiteiten die niet worden betaald door de school, maar er wel gewoon bijhoren, zoals het schoolreisje, sinterklaas en carnaval. Als penningmeester zorg ik voor de administratie en verantwoording van de inkomsten en uitgaven. Ook let ik erop dat we de inkomsten zoveel mogelijk besteden aan de activiteiten en zo min mogelijk aan noodzakelijke bijkomende kosten. Ook verzorg ik attenties ‘lief en leed’ voor personeel van de school.

Janny van Empel - Secretaris

Ik ben Janny van Empel, moeder van Evie (2009). Sinds 2014 ben ik bij de OV omdat ik het prettig vind om betrokken te zijn bij de school en de activiteiten die worden georganiseerd. Het is leuk om samen met de leerkrachten activiteiten voor de kinderen te organiseren. Binnen de OV vervul ik de rol van secretaris. Dat was misschien een logische keuze aangezien ik in het dagelijkse leven werk als secretaresse bij een adviesbureau in Boxtel.

Carline van Miltenburg - Schoolreiscommissie

Ik ben Carline van Miltenburg, moeder van Roan (2014) en Yara (2017). Vanaf het moment dat onze oudste op school zit, ben ik blij een bijdrage te mogen leveren aan de activiteiten die georganiseerd worden gedurende een schooljaar. Dit zijn toch de extraatjes die het bijzonder maken voor de kinderen en het geeft veel voldoening om daarbij betrokken te zijn. Zelf werk ik met veel plezier als leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs. Hier werk ik met een uitdagende doelgroep waarbij iedere leerling zijn eigen rugzakje of enorme reiskoffer met zich meedraagt. Ik hoop dat mijn ervaringen in het onderwijs, en als ouder, een waardevolle bijdrage zijn voor de oudervereniging van JongLeren. Hierin ben ik aangesloten bij de schoolreiscommissie, maar waar nodig pak ik ook andere taken graag mee aan.

Jody Berkelmans – Feestcommissie

Ik ben Jody Berkelmans, getrouwd met Marc en mama van Guus (2013) & Saar (2014). Ik werk als Neonatologie verpleegkundige in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Daarnaast ben ik ook consulent bij Prowin. Vanaf het moment dat onze kinderen naar school gaan, ben ik erg betrokken en help ik met grote regelmaat mee op school. Vaak ben ik hier dan ook te vinden, van luizenpluizen, verkeerscommissie tot feestcommisie. In de feestcommissie zit ik samen met allemaal enthousiaste ouders om ervoor te zorgen dat elk feestje op Jongleren een groot kinderfeest wordt.

Jolanda de Vaan – Schoolfotograaf

Hoi, ik ben Jolanda de Vaan, moeder van Jorn (2006) en Jara (2009). Namens de OV organiseer ik jaarlijks de schoolfotograaf. Ikzelf heb een administratieve baan binnen het Speciaal Onderwijs, cluster 2 om precies te zijn, dat is onderwijs voor dove/slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De kennis vanuit het onderwijs die ik daar op doe, hoop ik op jongLeren binnen de oudervereniging ook te kunnen gebruiken.

Jettie Vesters: Schoolfotograaf

Mijn naam is Jettie Vesters moeder van Jill (2016) en Mitch (2019) van Eijndhoven. Eigenlijk ben ik toevallig bij de OV binnengerold, maar ik ben blij dat ik mijn bijdrage kan leveren aan het regelen van de schoolfotograaf en wie weet wat nog meer komende jaren.

Amber van Eersel – Verkeerscommissie en Sponsorcommissie

Mijn naam is Amber van Eersel, moeder van Fay (2014). Als lid van de oudervereniging houd ik mij bezig met het verkeer rondom de school en de sponsoring. Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij school. En ik help dan ook graag mee met activiteiten.

Wat zijn onze inkomsten

De ouderbijdrage vormt onze belangrijkste bron van inkomsten. We vragen iedereen om per kind per jaar een bijdrage te doen die is gebaseerd op de begroting. Om ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om alle kinderen mee te laten doen, is het erg belangrijk dat de ouderbijdrage ieder jaar door ouders betaald wordt. Naast de ouderbijdrage vullen wij ons budget aan met de opbrengst uit sponsoring. De oudervereniging beheert deze financiële middelen en wijst het toe aan de activiteiten.

Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, legt de Oudervereniging in de jaarvergadering verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen en andere financiële inkomsten. Alle ouders krijgen een uitnodiging om deze vergadering bij te wonen en deel te nemen aan de kascontrolecommissie.

Financiële ondersteuning bij betaling ouderbijdrage

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. De Oudervereniging organiseert onder andere het schoolreisje, waar ieder kind naar uit kijkt. Mocht u om financiële redenen de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kan Stichting Leergeld of de HeusdenPas wellicht uitkomst bieden. Voor meer informatie zie: https://www.heusden.nl/Digitale_balie/Producten_op_alfabet/H/HeusdenPas of www.leergeld.nl.

Voor eventuele vragen/opmerkingen: ov@obsjongleren.nl

Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

De oudervereniging verwerkt en bewaart geen gegevens van haar leden. Alle communicatie verloopt via Social Schools. OBS Jongleren beheert de gegevens binnen Social Schools. De OV beschikt enkel over een lijst van de leerlingen met voor- en achternaam en de groep waarin de leerling zit.


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020