Informatie Coronavirus

Covid Update van Scala: 

Geachte ouders/verzorgers,

In deze COVID-update wil ik graag de rol van de directie extra onder de aandacht brengen. Vanaf het moment van de uitbraak van het virus doen de directeuren van Stg. Scala er zoveel mogelijk aan om keuzes op elkaar af te stemmen. De verschillen tussen de scholen zijn daardoor zo minimaal mogelijk. Tot op heden zijn ze daar heel goed in geslaagd en verdienen ze een groot compliment. Het is namelijk niet eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen. Bij elk collectief besluit wordt de directeur namelijk op de eigen school bevraagd door verschillende partijen met eigen belangen. De verleiding om een uitzondering op het collectief besluit te maken is dan groot.

Toch kan het erop lijken dat scholen verschillende keuzes maken. Dat komt omdat elke school anders is en dan is maatwerk soms vereist. U heeft dat misschien gemerkt bij het toelaten van extern deskundigen zoals een remedial teacher, fysiotherapeut of arrangementen begeleider. Daar zie je verschillen tussen de scholen. De oorspronkelijke afspraak is om deze externen zoveel mogelijk buiten de school te houden. Er kunnen echter bijzondere omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat ze toch worden toegelaten. De directeur heeft dan de ruimte om een afwijkend besluit te nemen. Daar moeten dan wel een zeer goede reden aan ten grondslag liggen en het moet op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. De directeur kan dat het beste op zijn/haar school beoordelen.

Momenteel wordt de directeur extra op de proef gesteld. Het aantal besmettingen groeit snel en we zien nu meer dan ooit positief geteste medewerkers en ouders/verzorgers. Tot onze spijt hebben we zelfs één school tot aan de herfstvakantie moeten sluiten. Haast onbegrijpelijk zou je denken als je de scholen vanaf een afstand met elkaar vergelijkt. Waarom sluit de ene school nu wel de deuren bij een besmetting van één medewerker en de andere niet? Je bent geneigd om conclusies te trekken op basis van de beperkte informatie die je als ouder/verzorger beschikbaar hebt, terwijl het besluit meestal genomen wordt op basis van de informatie die je niet beschikbaar hebt. Het leek mij een goed idee om alle onderdelen van het beslistraject met u te delen, zodat u daar beter van op de hoogte bent. Het is altijd balen als een school moet sluiten, maar met dit bericht probeer ik uit te leggen dat wij nooit “zomaar even” een dergelijk besluit nemen.

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat onze primaire taak centraal moet staan, namelijk onderwijs. Bij voorkeur op school, maar als het niet anders kan op afstand. Op dat vlak willen we liever geen schade oplopen. Vervolgens kijken we naar:
• Het aantal besmettingen bij medewerkers (en heel soms leerlingen);
• Het aantal besmettingen bij niet-medewerkers die regelmatig in de school komen;
• Bron- en contactonderzoek in de school van de (niet) medewerker(s) die besmet is/zijn;
• Advies aanvraag GGD;
• Teamoverleg (bv. persoonlijke omstandigheden, zorgen, etc.);
• Omgevingsfactoren (gebouw, buitenruimte);
• De impact van het besluit op het onderwijs.

Zoals u kunt lezen is niet het aantal besmettingen bij ouders/verzorgers doorslaggevend. Het gaat vrijwel altijd om het aantal (potentiële) besmettingen en het gevoel van veiligheid bij medewerkers. Als er niet aan een aantal basiszekerheden kan worden voldaan, leidt dat uiteindelijk tot het sluiten van een school. Vrijwel niemand vindt dat leuk. Een lastige klus voor de directeur. Dat mag wel eens gezegd worden.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Pas
Directeur bestuurder

Beste ouders en verzorgers,

U heeft het ongetwijfeld al in de media vernomen, het virus is zich weer razendsnel aan het verspreiden.

Dat heeft geleid tot een mondkapjesadvies in de openbare ruimtes.
Dat geldt niet voor het basisonderwijs, maar we gaan wel ons protocol weer aanscherpen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Onze aanvullende/gewijzigde richtlijnen: 

 1. Bezoek aan de school door externen is de komende 2 weken niet toegestaan, of slechts sporadisch in overleg met mij.
  Onder externen versta ik:
 • mensen die begeleiding of gastlessen komen geven
 • mensen die komen voor een rondleiding
 • mensen die directie of een leerkracht willen spreken
  De geplande workshops van komende woensdag gaan dan ook niet door. Zij worden op een later tijdstip ingehaald.

 

 1. Ouders bezoeken alleen de school op uitdrukkelijk verzoek van de leerkracht. We proberen de gesprekken zoveel mogelik digitaal te doen via teams.
  Mocht een gesprek toch plaatsvinden, dan met 1,5 meter afstand en het advies hierbij om een mondkapje of spatbril te dragen. Dit advies is ook aan de leerkrachten gegeven.
  De leerkrachten gaan apart aangeven hoe de schoolfoto's die nog niet zijn opgehaald. nu bekeken kunnen worden. 

Met deze twee richtlijnen proberen we het virus tot aan de herfstvakantie buiten de deur te houden. Om die reden blijf ook ik de komende week thuis, omdat er in mijn directe omgeving helaas ook pesonen zijn met covid-19. Zelf heb ik geen klachten dus ik ben gewoon aan het werk, maar dan vanuit thuis.

We hadden zo gehoopt dat het virus na de zomervakantie op zijn retour was, maar we zitten er weer midden in. Alleen samen krijgen we het er opnieuw onder. Wij gaan daar in ieder geval heel erg ons best voor doen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

met vriendelijke groeten, Kees Willemse

Wanneer wel en wanneer niet naar school?

Beslisboom 0 t/m groep 8

Update

Ons beleid bij het uitvallen van medewerkers

Geachte ouders, verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwe versie van de beslisboom bij neusverkoudheid. Daarmee komen de twee vorige versies te vervallen. Momenteel wordt er geen onderscheid meer gemaakt op leeftijd. De bijgevoegde beslisboom geldt voor al onze leerlingen.

Voor medewerkers gelden nog steeds dezelfde richtlijnen. De kans is vrij groot dat zij niet naar hun werk mogen komen en die kans wordt naar verwachting de komende periode alleen maar groter. Ondanks het feit dat er een speciaal telefoonnummer voor het onderwijs is vrijgegeven, blijft de doorlooptijd van een test langer dan wenselijk.
Tot op heden hebben we steeds geprobeerd om vervanging te regelen of groepen op een andere manier op te vangen. Voorbeelden daarvan zijn parttimers die fulltime kwamen werken of leerlingen die over verschillende groepen werden verdeeld. Daar is de rek inmiddels een heel eind uit. Bovendien kunnen we bij Scala de (dubbele) vervangingskosten niet meer betalen voor medewerkers die wel kunnen werken maar thuis moeten blijven. Deze post onvoorzien groeit veel te hard.

Een leerkracht die wegens coronaklachten of in afwachting van de uitslag van de coronatest afwezig is ,wordt niet vervangen. Uw school probeert de eerste dag dat de leerkracht afwezig is uw kind op te vangen; echter alleen als dit mogelijk is. Dit betekent dat óf gelijk op de eerste dag óf de dag daarna uw kind niet naar school kan komen en uw kind thuisonderwijs krijgt aangeboden. Dit kan dan vaak door de afwezige leerkracht worden gedaan. De leerkracht mag niet naar zijn of haar werk komen, maar is vaak nog prima in staat om thuisonderwijs te verzorgen.

De leerkrachten van Scala zijn in principe goed in staat om op deze twee manieren onderwijs aan te bieden, namelijk fysiek (op school) en op afstand (thuisonderwijs).

Ik kan niet vaak genoeg waarschuwen dat de kans op thuisonderwijs voor uw kind de komende periode alleen maar groter wordt. Het kan voor u van belang zijn dat u op voorhand afspraken maakt voor de opvang van uw kind(eren). De scholen proberen telkens weer keuzes te maken waarbij de last zoveel mogelijk verdeeld wordt, maar dat zijn geen structurele oplossingen. Deze oplossingen gaan ook ten koste van de onderwijskwaliteit aan de andere leerlingen en hebben invloed op de werkdruk voor de aanwezige leraren.

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijk groet,

Henk van der Pas,
Directeur-bestuurder.

Extra ondersteuning

Beste ouders en verzorgers,

Zoals jullie weten heeft de Coronacrisis behoorlijk wat gevolgen gehad voor alle kinderen en scholen.

Er is thuis heel hard gewerkt door alle kinderen maar het viel niet altijd mee. Ook voor jullie als ouders was het waarschijnlijk niet altijd even makkelijk om de kinderen goed te begeleiden in het thuisonderwijs.

Zoals te verwachten viel zijn er ook wel wat stukjes leerstof niet goed binnen gekomen bij een aantal kinderen. Of de kinderen hebben de nieuwe stukjes leerstof niet goed genoeg kunnen inoefenen. We weten in ieder geval zeker dat er wel kinderen zijn die nu wat extra’s nodig hebben.

De overheid heeft een plan om de kinderen die achterstand hebben opgelopen extra te gaan ondersteunen. Dat doen ze door een subsidie aan te bieden, zodat scholen extra geld krijgen om na school of in een vakantie de achterstanden weg te werken.

Op dit moment zijn we als school aan het onderzoeken hoe we zo’n subsidie het best zouden kunnen inzetten. We denken aan een programma na school waarin de kinderen extra begeleid gaan worden op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.45 uur tot 17.00 uur en dat 10 weken lang.

Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd als de resultaten lager zijn uitgevallen dan we verwacht hadden. Het houdt niet in dat er grote problemen zijn, we hadden er alleen meer van verwacht op basis van de ontwikkelingslijn van voor de Covid-uitbraak

Per kind brengen we de hiaten in kaart en daar bieden we gericht ondersteuning op.
We beginnen om 14.45 uur zodat de kinderen ook even na school kunnen relaxen en tot rust kunnen komen. We werken met 2 blokken van ongeveer een uur. We kijken goed of het gewenst is dat uw kind de hele middag of slechts een deel van de middag aanwezig is.

We hebben ervoor gekozen om de extra begeleiding na schooltijd te plannen, zodat het echt extra is en niet ten koste gaat van de andere lessen.
Belangrijke afspraken:

 • Het programma geldt voor de weken 41 t/m 49 en week 1
 • Wanneer een kind hiervoor wordt uitgenodigd en geplaatst zit er ook wel een verplichting aan. Het is niet zo dat een kind de ene dag wel kan komen en de andere dag niet.
 • De kinderen worden na school aan de poort opgehaald door de ouders

Zodra de subsidie is toegekend krijgt u bericht van school of uw kind hiervoor in aanmerking komt.
Ik hoop u hiermee voldoende gïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u altijd bij mij of Karlijn terecht.

met vriendelijke groeten,

Kees Willemse
directeur


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020