Informatie Coronavirus

Beste ouders,

De versoepelingen per 1 juli en de mail van Henk van der Pas hierover heeft nog niet alle vraagtekens bij ouders weggehaald. Vandaar even de afspraken die wij als school hierover genomen hebben:

De regels, zoals eerder in het protocol genoemd, gaan we voor de laatste paar dagen van dit schooljaar niet meer aanpassen. Dus:

  • we hebben zo min mogelijk ouders binnen en buiten de school. Ook op het schoolplein staan we dat nu nog niet toe.
    (alleen in specifieke gevallen maken we een uitzondering, bv afscheid groep 8)

  • Het traktatiebeleid handhaven we ook voor de laatste paar dagen. Als alles normaal blijft verlopen, is dat per nieuw schooljaar weer toegestaan.

  • Op de laatste schooldag willen ouders graag de leerkrachten bedanken. Uiteraard waarderen we dat en vinden dat zelfs oprecht heel leuk. Toch slaan we dat deze keer een keer over. Wil je de leerkracht bedanken voor de goede zorgen, kun je aan je kind een leuke kaart o.i.d. meegeven.

Wellicht komt het bij jullie een beetje overdreven over, maar wij vinden het echt niet gewenst om voor een paar dagen weer het hele protocol aan te passen.

Komend schooljaar bekijken we alles opnieuw en daar zal ik jullie dan ruim van tevoren van op de hoogte stellen.

Volgende week stuur ik de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

met vriendelijke groeten,

Kees Willemse

Coronavirus (COVID-19) update

Geachte ouders, verzorgers,

Maandag 24 augustus, de eerste schooldag na de zomervakantie lijkt nog ver weg. In het directeurenberaad hebben we echter uitgebreid gesproken over dit moment. We kunnen niet met zekerheid stellen waar we na de vakantie rekening mee moeten houden. Veel Nederlanders zijn weer in eigen land en in het buitenland op vakantie geweest. De maanden oktober en november worden doorgaans gekenmerkt door een griepgolf. Hoe groot is de kans dat het virus in het najaar weer de kop opsteekt? Kortom, onzekere factoren waar we nu al over na moeten denken. Vandaar dat we besloten hebben om het huidige protocol als uitgangspunt te blijven behouden tot 1 januari 2021. Mogelijk met een aantal aanpassingen, maar dat zal in overeenstemming zijn met de richtlijnen die vanuit de Rijksoverheid worden opgesteld.

Een voor u belangrijk onderdeel in het protocol zijn de schooltijden. Daar hebben we het volgende over besloten:
• We blijven het continurooster tot 1 januari 2021 hanteren.
• We willen ons aan de vastgestelde normuren voor onderwijs houden, maar ook aan de arbeidstijden wet en de CAO van onze medewerkers. Dat betekent dat een schooldag in deze situatie tot uiterlijk 14.30 uur kan duren.
• Per school worden de schooltijden met de MR overlegd. Daarna informeert de directeur u zo spoedig mogelijk over de schooltijden van de school van uw kind(eren).

De aanbieders van BSO in onze gemeente worden op de hoogte gebracht van ons besluit. Dat geeft ze de gelegenheid om afstemmingsafspraken te maken met ouders. We realiseren ons zeer goed dat dit besluit ook nadelige gevolgen kan hebben voor de werkende ouders, die geen gebruik maken van een BSO. Het is echter een onmogelijke klus om met iedereen rekening te houden. We hebben bij dit besluit zeer zorgvuldig alle belangen afgewogen. In deze tijd van versoepeling wordt nog wel eens vergeten dat we nog steeds in een crisissituatie verkeren. Het is onze plicht om goed doordacht aan het nieuwe schooljaar te beginnen. We dragen de verantwoordelijkheid over het welbevinden en gezondheid van onze leerlingen en van onze medewerkers. Het is voor iedereen belangrijk dat wij zo min mogelijk verzuim hebben, zodat het onderwijsproces onbelemmerd door kan gaan. Wij rekenen op uw begrip.

Rest mij nog u hartelijk te danken voor de constructieve samenwerking en het begrip gedurende de afgelopen periode.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.

Met vriendelijke groet,Henk van der Pas

Beste ouders,

Vanaf 8 juni, als we weer volledig naar school gaan, blijven de lestijden zoals deze nu zijn, dus van 8.30 uur - 14.00 uur.
Op woensdag gaan we door tot 12.00 uur.

Op vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 zoals vanouds weer vrij, dus tot 12.00 uur.
Op woensdag zijn de 4-jarigen zoals altijd vrij.

 

Van 12.00-12.30 is er een lunchpauze. Deze houdt de leerkracht met de groep zelf.

U moet uw kind dan ook een lunchpakket en drinken mee geven. Deze kunnen niet gekoeld worden en liggen in het kluisje van het kind, dus wellicht kunt u het in een koeltasje meegeven
Op woensdag blijven de 4-jarigen kinderen thuis. De school is op woensdag om 12.00 uur uit.
Aangezien de kinderen voor de dagen dat ze niet op school zijn huiswerk kunnen meekrijgen en ze ook een lunchpakket moeten meenemen is het handig als ze een wat grotere rugzak meekrijgen

Verdere afspraken:
Kinderen die 4 jaar worden mogen gewoon starten. Juni kinderen niet meer, in de groepsverdeling per helft is hiermee rekening gehouden. Leerkrachten maken hierover afspraken met ouders (oefenmomenten en zo)

De Ouders mogen de school niet in, maar om buiten samenscholing en file te voorkomen hebben de kinderen een vrije inloop van 08.20 uur tot 08:30 uur.
Omdat ouders ook niet op het plein mogen komen is het zoveel mogelijk kiss and ride.
Wie alleen naar school kan, komt alleen.
Probeer de verkeersdrukte te voorkomen en kom aub alleen met de auto als het niet anders kan.

Ingang / ochtend
Kleuters hoofdgebouw: eigen ingang
Kleuters trefpunt: nooddeur eigen lokaal
Groep 3 en 3/4: eigen ingang
Groep 4 en 6: nooddeur in gang
Groep 7 en 8 hoofdingang Irissenstraat. Daar stallen ze ook de fiets.
Groep 5: eigen ingang
Na school:
ouders van groep 1/2A van Marjo/Nancy wachten kinderen op op de stoep aan de Irissenstraat
ouders van groep 1/2B van Anneke wachten op het veldje (aan Leliestaat), Anneke loopt met hen daar naar toe. Daarom graag de stoep van kleuterpoort richting leliestraat vrijhouden.
ouders groep 1/2C van Ilse/Joyce in de boomgaard bij de eigen klas. Probeer daar pas 5 minuten van tevoren te gaan staan, want het leidt de kinderen natuurlijk erg af als ze jullie bij het raam zien staan.
ouders van 1/2D van Marielle: bij nooddeur eigen lokaal (asterstraat)
Overige ouders zoveel mogelijk verspreid over de stoep, bij poort, maar ook langs het hek aan de Asterstraat. Probeer hierbij de 1,5 meter zoveel mogelijk te respecteren.

Buitenspelen
In de ochtend zijn de buitenspeeltijden gescheiden dus steeds maar 1 groep per plein.

met vriendelijke groeten,

Kees Willemse 

Periode 4 t/m 8 mei:
4 mei (vandaag) studiedag team
5 mei vrij
6 t/m 8 mei thuisonderwijs zoals voor de vakantie, de leerkrachten nemen hiervoor contact op.
8 mei tussen 12.00 en 13.00 moeten alle geleende laptops ingeleverd worden.
Op 20 mei hebben we een studiedag gepland staan. Deze gaat gewoon door dus deze woensdag vervalt in het rooster.
Ook de onderbouw vrije week van 2 t/m 5 juni gaat door.

Hygiëne
Buiten de zaken die al in het protocol staan:
• We laten kinderen meerdere keren per dag hun handen wassen, ze drogen deze af met papieren handdoekjes
• Er is geen verkeer in de gang van kinderen buiten de weg naar kluisje, buitendeur en wc. Dus niet door de school.
• De kinderen gebruiken alleen de buitendeur die aan de klas is toegewezen
• Tussendeuren staan zoveel mogelijk open
• Twee vrijwilligers helpen schoonmaken. Zij maken na school toetsenborden, muizen, deurklinken, kranen en materiaal op verzoek van leerkracht schoon
• Kleuterleerkrachten bieden dagelijks een selectie van materiaal aan, zodat niet alles schoon hoeft
• Na school gaan ook de leerkrachten zo snel mogelijk naar huis.
• De bovenbouwgroepen krijgen een vaste set laptops toebedeeld, zodat er tussendoor niet gewisseld hoeft te worden.

 

 


Copyright > Openbare basisschool JongLeren 2020